Lluerna | Lloguer de sala per teràpies | Girona

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves:

El lloc web i el domini lluerna.cat correspon a Lluerna Espai Creatiu, centre de titularitat de la Sra. Elisenda Fusté i Llach (en endavant LLUERNA), amb domicili a la Indústria, 8 de Rupià (CP 17131), telèfon 644 303 732, adreça electrònica hola@lluerna.cat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a LLUERNA o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. LLUERNA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. LLUERNA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. LLUERNA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.lluerna.cat (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que LLUERNA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
LLUERNA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
LLUERNA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

POLÍTICA DE COOKIES
Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).

Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d’aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a:

  1. Per a Firefox a http://support.mozilla.org/ca/kb/Galetes.
  2. Per a Chrome a http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647.
  3. Per a Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
  4. Per a Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  5. Per a Safari per a IOS http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
  6. Per a Opera a https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?
Espai Creatiu Lluerna, centre de titularitat de la Sra. Elisenda Fusté i Llach (en endavant LLUERNA), amb domicili a Indústria, 8 de Rupià (CP 17131), telèfon 644 303 732, adreça electrònica hola@lluerna.cat

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?
A LLUERNA tractem la informació dels nostres usuaris amb les finalitats següents:

  1. Organització dels serveis de LLUERNA i gestió de l’agenda.
  2. Registre i seguiment de la prestació dels serveis que s’ofereix als usuaris.
  3. Realitzar gestions de facturació.
  4. Informar dels serveis que oferim.

​​
QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES DADES?
Les dades identificatives de l’usuari, juntament amb la informació més rellevant de la seu històric, es conserven com a mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial (art. 12.4 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica).
Les dades de gestió administrativa de l’usuari es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis. Les dades financeres i de facturació es conservaran fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal (art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Durant el mateix termini es conserven les dades dels nostres proveïdors.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?
El tractament de les dades de l’històric es porta a terme en el marc de la relació contractual, amb els nostres usuaris, de prestació dels nostres serveis.
El tractament de les dades a efectes d’organització i administració es tracten per l’interès legítim de LLUERNA i a fi i efecte de poder oferir els serveis que els usuaris sol·liciten.
Les dades dels proveïdors de LLUERNA es tracten en compliment d’obligacions legals i en el marc de la relació contractual.
Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d’informació es tracten en base al consentiment d’aquesta persona.

 

A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?
LLUERNA tracta les dades respectant escrupolosament les obligacions de confidencialitat. Únicament a l’usuari, o les persones autoritzades per l’usuari, tenen accés a les seves dades. No obstant, quan l’assistència sanitària es realitza a l’empara de pòlisses o cobertures de les que l’usuari sigui beneficiari, LLUERNA podrà facilitar la informació dels serveis prestats, així com les seves dades personals incloses les de salut, a les asseguradores o entitats sota la cobertura de les quals es presta l’assistència. La comunicació d’aquestes dades es realitza de conformitat amb el consentiment prèviament prestat per l’usuari en la pòlissa subscrita amb la seva companyia asseguradora, i resulta imprescindible per a la cobertura i la facturació dels serveis prestats.
Es comuniquen també a entitats bancàries les dades dels proveïdors a efectes d’abonament de les factures emeses. Les dades fiscals que figuren a la facturació es comuniquen a l’Administració Tributària.

 

QUINS SÓN ELS DRETS DE LES PERSONES DE QUI TRACTEM LES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si LLUERNA estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. En el cas que sigui així les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format estructurat d’ús comú i a transmetre’ls a un altre responsable. En el cas que es sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el consentiment de la persona interessada, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

 

COM ES PODEN EXERCIR ELS DRETS?
Mitjançant un escrit adreçat a LLUERNA Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds d’informació o aclariments. Si la persona interessada considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.